StringDateStorageSaveTo Method

Definition

Namespace: Firefly.Box.Data.Storage
Assembly: Firefly.Box (in Firefly.Box.dll) Version: debug-master-v:33791
C#
public void SaveTo(
	Date value,
	IValueSaver saver
)

Parameters

value  Date
 
saver  IValueSaver
 

Implements

IColumnStorageSrategyTSaveTo(T, IValueSaver)

See Also